Kary pieniężne za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 13 sierpnia 2011 r., w art. 59815-59821 k.p.c., wprowadziła nowe postępowanie polegające na określeniu wysokości sumy pieniężnej oraz sposobu jej zapłaty, w sytuacjach, w których rodzice nie respektują orzeczeń sądu dotyczących kontaktów z dzieckiem. Przedmiotowa nowelizacja wyłączyła jednocześnie możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 1050 i 1051 k.p.c.

Postępowanie w przedmiocie wykonywania kontaktów z dzieckiem podzielone zostało na dwa odrębne etapy, które podlegają jednak jednej opłacie (opłata uiszczana jest na wstępie pierwszego etapu postępowania tj. wraz z wnioskiem o zagrożenie ukaraniem).

Pierwszy etap związany jest ze złożeniem wniosku o zagrożenie ukaraniem, drugi etap związany jest z kolei ze złożeniem wniosku o nakazanie zapłaty kary.

Wniosek o zagrożenie ukaraniem oznaczoną kwotą może złożyć jedynie strona. Możliwość działania sądu z urzędu została wyłączona. Pamiętać należy, iż składając wniosek o zagrożenie ukaraniem należy dołączyć odpis orzeczenia lub ugody sądowej wraz z klauzulą wykonalności, z których wynika sposób uregulowania kontaktów z dzieckiem. Ich brak stanowił będzie bowiem istotny brak formalny, czego efektem będzie zwrot wniosku.

W sytuacji gdy osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty kary, mimo wszystko nadal nie wypełnia swego obowiązku, na wniosek strony uprawnionej do kontaktów, sąd może nakazać osobie nierespektującej orzeczenia o kontaktach zapłatę tej kary. Wysokość kary uzależniona jest od ilości naruszeń, jakich dopuściła się strona utrudniająca kontakty.

Sąd wydaje postanowienie po wysłuchaniu uczestników na rozprawie, co wydłuża w sposób znaczny całe postępowanie. Postępowanie może się wydłużyć również, w sytuacji gdy strona ukarana karą pieniężna będzie odwoływania się od niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia sądu.

Istotna jest jednakże okoliczność, iż kara pieniężna z tytułu nie wykonywania lub nie właściwego wykonywania obowiązków wynikających z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem w przedmiocie kontaktów, wypłacana jest obecnie osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem, a nie jak przed nowelizacją na rzecz Skarbu Państwa.

Postępowanie zostanie umorzone przez sąd, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się ostatniego postanowienia o nakazaniu zapłaty nie wpłynie kolejny wniosek w sprawach wykonania kontaktów z dzieckiem. Podkreślić w tym miejscu jednak należy, iż możliwym jest wnioskowanie o nakazanie zapłaty, pomimo upływu 6 miesięcy, na podstawie postanowień o zagrożeniu ukaraniu. Po upływie 6 miesięcy można również nadal prowadzić egzekucję nałożonych przez sąd kar pieniężnych.

Tagi:

Strona korzysta z cookies. Korzystając z niej zgadzasz się na zapisanie ciasteczek na Twoim dysku. więcej informacji

Aby ta strona działała poprawnie i byśmy mogli lepiej nią zarządzać i ulepszać musimy zapisywać na Twoim komputerze malutkie pliki (zwane ciasteczkami - z ang. cookies). Ponad 90% wszystkich stron internetowych używa ciasteczek, jednak z powodu wprowadzonych regulacji EU jesteśmy zobligowani do zapytania Cię o zgodę. Co Ty na to?

(Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.)

Zamknij